پوشش اليافي  درطراحي دکوراسيون خانه جايگزين مناسب گچ ورنگ ميباشد.به صورت خمير ميباشد وپس از اجرا به هيچ عنوان ترک وپوسته نميشود.بر روي انواع سطح ها اجرا ميشود.قابليت طراحي در اشکال مختلف درطراحي دکوراسيون داخل به صورت برجسته رادارد. عايق سرما وگرما مبباشد.ساگاربا محيط زيست هست.ومقرون به صرفه ميباشد.سرعت اجرابدون هيچ ريخت وپاش حدود 100 مترمربع در روز ميباشد.اين پوشش را ميتوان در فضاهاي داخلي اعم ازاتاق خواب پذيرايي  راهروها  باشگاه ها  مغازه ها  دفاتر وسالن هايي که نيازمند ديوارپوش عايق هستند استفاده کرد