درطراحي دکوراسيون داخل پنل مخملي به عنوان طرح وتابلويي برجسته و3بعدي در فضاي داخلي قابل استفاده هست. در طرح ها ورنگ هاي متفاوت عرضه ميشودودر دکوراسيون خانه بسيارقابل استفاده هست.